Организација

Биљана Јовичић Дипл. социјална радница – Директорка
biljanajovicic@csr-pecinci.org.rs

Бранислава Максимовић Ћускић Дипл. социјална радница – Супервизор
branamaksimovic@csr-pecinci.org.rs

Славка Ђенић Дипл. социјална радница
slavkadjenic@csr-pecinci.org.rs

Ружица Шишић Дипл. специјални педагог
ruzicasisic@csr-pecinci.org.rs

Александра Момчиловић дипл. психолог
aleksandramomcilovic@csr-pecinci.org.rs

Зорица Мијаиловић шеф рачуноводства
zoricamijailovic@csr-pecinci.org.rs

Биљана Максимовић технички радник
biljanamaksimovic@csr-pecinci.org.rs