О нама

Центар за социјални рад Пећинци

Центар за социјални рад Пећинци је основан 1990 године.У општини Пећинци као општини брзог економског развоја створени су услови за организовано ефикасно, стручно и систематизовано праћење и решавање проблема социјалне заштите.

Принципи и вредности на којима почива систем социјалне заштите и којима се руководе запослени у Центру за социјални рад су:

 • поштовање и унапређење основних људских права
 • принцип једнаких могућности
 • интеграни приступ
 • партиципативност
 • транспаретност

Oпшти циљ којим се руководе стручни радници у Центру јесте да савременим методатама афирмишуцио правне вреднсоти, брзо и ефикасно у сарадњи јавног приватног и цивилног сектора унапреде развој социјалне заштите, смање незапосленост и сиромаштво, и допринесу системском повезивању услуга и активности као и унапређење планирања, финансирања и квалитета пружених услуга.

Посебни циљеви којима се руковиди Центар засоцијални рад Пећинци унапређење квалитета живота старих лица, унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом, унапређење квалитета живота деце и младих из социјално угрожених категорија.

У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са Законом одлучује о :

 • остваривање права на новчану социјалну помоћ
 • остваривање права на помоћ и негу другог лица
 • остваривање права на смештај у установу социјалне заштите
 • остваривање права на смештај одраслог лица у другу породицу
 • хранитељству
 • усвојењу
 • мерама старатељске заштите
 • одређивању и промени личног имена детета
 • мерама превентивног наџора над вршењем родитељског права и мерама корективног наџора над вршењем родитељског права

У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са Законом обавља следеће послове:

 • доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда у парницама, у којима се одлучује о заштити права детета, или о вршењу, односно лишењу родитељског права,
 • спроводи поступак посредовања-медијације у породичним односима /мирење и нагодба/
 • пружа помоћ у прибављању потребних доказа Суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици
 • спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља
 • врши попис и процену имовине лица под старатељством
 • сарађује са јавним тужиоцем односном судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога
 • подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике
 • присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела
 • доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника
 • присуствује седници већа за малоллетнике, и главном претресу у кривичном псотупку против маллолетног учиниоца кривичног дела
 • старасе о извршењу васпитних мера посебних обавеза
 • поверава извршење васпитнхе мере појачан наџор од стгране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује помоћ у извршењу мере
 • поверава извршење васпитних мера појачаног наџора у другој породици
 • спроводи васпитну меру појуачаног наџора од страна органа старатељства, обавља и друге послове утврђене Законом.
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Јун 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.