О нама

Центар за социјални рад Пећинци

Центар за социјални рад Пећинци је основан 1990 године.У општини Пећинци као општини брзог економског развоја створени су услови за организовано ефикасно, стручно и систематизовано праћење и решавање проблема социјалне заштите.

Принципи и вредности на којима почива систем социјалне заштите и којима се руководе запослени у Центру за социјални рад су:

 • поштовање и унапређење основних људских права
 • принцип једнаких могућности
 • интеграни приступ
 • партиципативност
 • транспаретност

Oпшти циљ којим се руководе стручни радници у Центру јесте да савременим методатама афирмишуцио правне вреднсоти, брзо и ефикасно у сарадњи јавног приватног и цивилног сектора унапреде развој социјалне заштите, смање незапосленост и сиромаштво, и допринесу системском повезивању услуга и активности као и унапређење планирања, финансирања и квалитета пружених услуга.

Посебни циљеви којима се руковиди Центар засоцијални рад Пећинци унапређење квалитета живота старих лица, унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом, унапређење квалитета живота деце и младих из социјално угрожених категорија.

У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са Законом одлучује о :

 • остваривање права на новчану социјалну помоћ
 • остваривање права на помоћ и негу другог лица
 • остваривање права на смештај у установу социјалне заштите
 • остваривање права на смештај одраслог лица у другу породицу
 • хранитељству
 • усвојењу
 • мерама старатељске заштите
 • одређивању и промени личног имена детета
 • мерама превентивног наџора над вршењем родитељског права и мерама корективног наџора над вршењем родитељског права

У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са Законом обавља следеће послове:

 • доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда у парницама, у којима се одлучује о заштити права детета, или о вршењу, односно лишењу родитељског права,
 • спроводи поступак посредовања-медијације у породичним односима /мирење и нагодба/
 • пружа помоћ у прибављању потребних доказа Суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици
 • спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља
 • врши попис и процену имовине лица под старатељством
 • сарађује са јавним тужиоцем односном судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога
 • подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике
 • присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела
 • доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника
 • присуствује седници већа за малоллетнике, и главном претресу у кривичном псотупку против маллолетног учиниоца кривичног дела
 • старасе о извршењу васпитних мера посебних обавеза
 • поверава извршење васпитнхе мере појачан наџор од стгране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује помоћ у извршењу мере
 • поверава извршење васпитних мера појачаног наџора у другој породици
 • спроводи васпитну меру појуачаног наџора од страна органа старатељства, обавља и друге послове утврђене Законом.