Najčešće postavljana pitanja

1.Šta je potrebno da se podnese od dokumentacije za Novčanu socijalnu pomoć?

Potrebno je da stranka dođe lično sa važećom ličnom kartom, popuni obrazac Zahteva za Novčanu socijalnu pomoć.

2. Šta je potrebno od dokumentacije za ostvarivanje prava na Tuđu negu i pomoć?

Potrebno je da stranka svojom rukom napiše zahtev, dostavi fotokopiju zdravstvene knjižice i medicinsku dokumentaciju ne stariju od šest meseci ivažeću ličnu kartu. Takođeje potrebno da postoji predlog lekara specijaliste da je stranci potrebna tuđa nega i pomoć

3. Kad je isplata jednokratnih pomoći?
Jednokratne pomoći se isplaćuju nakon donetog Rešenja Centra za socijalni rad o priznavanju prava. Rešenja se dostavljaju Lokalnoj samoupravi i nakon što Lokalna samouprava prebaci sredstva Centru, realizuje se isplata korisnicima.
4. Kako da postanem hranitelj, koja je procedura?
Hraniteljstvom može da se bavi porodica, koja je u sklopu propisane procedure stekla opštu podobnost za hraniteljstvo i dobila odgovarajuću potvrdu Centra za socijalni rad. Prijava za utvrđivanje opšte podobnosti vrši se u Centru za socijalni rad. Postupak utvrđivanja podobnosti pored podnošenja dokaza o ispunjensoti zakona podrazumeva i procenu ličnih svojstava i motivaciju za bavljenjem hraniteljstva, kao i pohađanje programa priperme i obuke budućih hranitelja.
5. Koja je procedura za usvojenje deteta?
Usvojitelji mogu da budu lica za koje je utvrđeno da imaju lična svojstva na osnovu kojih se može zaključiti roditeljsko pravo i vršiti u najboljem interesu deteta. Centar za socijalni rad u opštini u kojoj usvojitelji imaju prebivalište informiše potencijalne usvojitelje, vrši procenu i pripreme usvojitelja i daje mišljenje o opštoj podobnosti usvojitelja.
6. Da li je potrebno da tužim decu za izdržavanje kako bi ostvario pravo na novčanu socijalnu pomoć?
Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti ukoliko je pojedinac odnosno član porodice nesposoban za rad, a ima decu sa kojom ne živi u porodici, a koji je prema zakonu kojim se uređuju porodični odnosi u obavezi i u mogućnosti da učestvuju u njegovom izdržavanju, isti je dužan da uz zahtev za utvrđivanje prava na novčanu socijalnu pomoć dostavi i pravosnažnu sudsku odluku o izdržavanju od srodnika ili dokaz da je kod nadležnog suda pokrenuo postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja od srodnika.