Најчешће постављана питања

1.Шта је потребно да се поднесе од документације за Новчану социјалну помоћ?

Потребно је да странка дође лично са важећом личном картом, попуни образац Захтева за Новчану социјалну помоћ.

2. Шта је потребно од документације за остваривање права на Туђу негу и помоћ?

Потребно је да странка својом руком напише захтев, достави фотокопију здравствене књижице и медицинску документацију не старију од шест месеци иважећу личну карту. Такођеје потребно да постоји предлог лекара специјалисте да је странци потребна туђа нега и помоћ

3. Кад је исплата једнократних помоћи?
Једнократне помоћи се исплаћују након донетог Решења Центра за социјални рад о признавању права. Решења се достављају Локалној самоуправи и након што Локална самоуправа пребаци средства Центру, реализује се исплата корисницима.
4. Како да постанем хранитељ, која је процедура?
Хранитељством може да се бави породица, која је у склопу прописане процедуре стекла општу подобност за хранитељство и добила одговарајућу потврду Центра за социјални рад. Пријава за утврђивање опште подобности врши се у Центру за социјални рад. Поступак утврђивања подобности поред подношења доказа о испуњенсоти закона подразумева и процену личних својстава и мотивацију за бављењем хранитељства, као и похађање програма приперме и обуке будућих хранитеља.
5. Која је процедура за усвојење детета?
Усвојитељи могу да буду лица за које је утврђено да имају лична својства на основу којих се може закључити родитељско право и вршити у најбољем интересу детета. Центар за социјални рад у општини у којој усвојитељи имају пребивалиште информише потенцијалне усвојитеље, врши процену и припреме усвојитеља и даје мишљење о општој подобности усвојитеља.
6. Да ли је потребно да тужим децу за издржавање како би остварио право на новчану социјалну помоћ?
Према Закону о социјалној заштити уколико је појединац односно члан породице неспособан за рад, а има децу са којом не живи у породици, а који је према закону којим се уређују породични односи у обавези и у могућности да учествују у његовом издржавању, исти је дужан да уз захтев за утврђивање права на новчану социјалну помоћ достави и правоснажну судску одлуку о издржавању од сродника или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника.